Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Framkomlighet för fyrfacksfordon

Våren 2025 inför vi hemsortering i fyrfackskärl. Därför görs nu en undersökning av framkomligheten till alla fastigheter i kommunen. Detta så att fyrfacksbilen kan hämta avfallet på ett säkert sätt. Här finns information om de regler som gäller för framkomlighet för fyrfacksfordon.

Framkomlighetsinventering – För din säkerhet

De nya fyrfacksfordonen som kommer rulla på vägarna i Härryda kommun från 2025 är både större och tyngre än en del av de befintliga sopbilarna. Därför har avfallsverksamheten tillsammans med Renova genomfört en undersökning av framkomligheten till alla fastigheter i kommunen inför införandet av fyrfack. Detta för att få en säkrare sophämtning och tryggare boendemiljö.

I arbetet utgår vi ifrån föreskrifter om avfallshantering i Härryda kommun, Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen och arbetsmiljölagen när vi bedömer om körvägen fram till kärlet är farbar för ett större och tyngre fyrfacksfordon. Fordonet ska kunna framföras på ett tryggt och säkert sätt utan att chaufför, fotgängare eller egendom ska kunna skadas.
Föreskrifter om avfallshantering i Härryda kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats.

Risk för olycka - där det bedömts inte vara framkomligt

Vanligaste orsakerna till att vi bedömt att en väg inte är framkomlig för ett fyrfacksfordon är för att det saknas vändmöjligheter eller att vägen är för trång.

Det har historiskt skett en mängd allvarliga olyckor med backande sopbilar, därför har det blivit ett krav att backning ska undvikas vid de platser där risken är stor att en olycka sker.

Även smala vägar utgör ett problem där både sopbilen och egendom samt en olycksrisk för chauffören som kan ramla ner i diken i samband med att man går ut ur fordonet.

Fastighetsinnehavarens skyldigheter

Som fastighetsinnehavare ansvar du för att vägen fram till kärlet är farbar enligt kommunens avfallsföreskrifter. Om vägen fram till kärlet inte är farbar så kan avfallsverksamheten på Härryda Vatten och Avfall komma överens med fastighetsinnehavaren om nytt hämtställe, alternativt att avfallsverksamheten anvisar en ny hämtplats.

Brev till fastighetsägare som saknar framkomlig väg

Har du fått brev om att din fastighet saknar framkomlig väg?Avfallsverksamheten kommer nu utreda område för område för att se vilken typ av åtgärd som krävs eller om det behövs en annan lösning för att kunna samla in avfallet från din fastighet.

När vi är klar med utredningen för ert område kommer vi kontakta dig igen och förklara vilka åtgärder som krävs eller om kärlen behöver ställas ut till närmsta farbara väg från 1 mars 2025. Om det inte är du som äger marken så behöver du stämma av med markägaren så att det är okej att kärlen står där.

Er sophämtning kommer att fungera som vanligt under tiden. Därmed behöver du inte göra någonting just nu. Det vi önskar av dig är att du fortsätter sortera ditt avfall – precis som vanligt.
Hemsortering från 2025

Sopbilens framkomlighet på vägen

För att körvägen ska vara framkomlig för ett fyrfacksfordon behöver körvägen bland annat uppfylla nedan krav.

  • Transportväg ska ha en hårdgjord yta.
  • Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
  • Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana.
  • Transportvägar ska minst ha bärighetsklass 2.
  • Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.
  • Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter.
  • Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden. Transportvägar ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att det är korrekt skyltning och god framkomlighet.
  • Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i bilder nedan.
  • Backning av ett hämtningsfordon är inte ett tillåtet arbetssätt.

Olika vändplatser

En illustration visar hur en t-korsning får vara utformad för att en sopbil ska få vända där.

Vändplats för ett baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

En illustration visar hur en vändplats ska vara utformad för att en sopbil ska kunna vända i den.

Alternativ vändplats för ett baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Hjälpte informationen på denna sida dig?