Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hållbarhet i fokus

Två barn vattnar en planta Foto: A Sigvardsson

Miljö är ett viktigt fokusområde för oss och arbetet med hållbar utveckling är en självklar del i verksamheten och i alla våra projekt. Målet är ett hållbart samhälle idag och imorgon.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt, lokalt och regionalt, för ett hållbart samhällsbyggande med långsiktig resurseffektivt och verkar för klimatdriven affärsutveckling och ständiga energieffektiviseringar. Vårt hållbarhetsarbete utgår från mål i Agenda 2030.

Hållbar vattenförsörjning i Göteborgsregionen

Vi samverkar i Göteborgsregionen (GR) kring en gemensam vattenförsörjningsplan. I den redovisas förutsättningar och gemensamma
målsättningar för den framtida vattenförsörjningen i regionen.
Framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen Länk till annan webbplats.

Göteborgsregionen minskar avfallet

Härryda kommun har en regional avfallsplan tillsammans med göteborgsregionens övriga kommuner. I planen är det stort fokus på förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål och visioner.
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan Pdf, 2 MB.

Avfallstrappan - stegen mot en hållbar utveckling

Vi arbetar efter EU:s "avfallshierarki", eller avfallstrappa, som styr hur avfallet ska tas omhand. Målet är att komma högre upp i avfallstrappan genom att återanvända mer och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen.
Läs mer i fliken nedan.

En illustration som visar avfallstrappan.

Avfallstrappans steg

Även om vi i Sverige är duktiga på att återvinna (99 % av allt avfall återvinns till nya produkter eller som energi) så ökar mängden avfall i takt med att vi fortsätter att konsumera. Eftersom jordens resurser är begränsade måste vi arbeta för att komma högre upp i avfallstrappan genom att återanvända mer och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen.

Avfallstrappans steg:
Det första och viktigaste steget till att minska mängden avfall är att försöka förebygga eller minimera uppkomsten av avfall från början. Nästa viktiga steg är att återanvända så mycket som möjligt, därefter att återvinna olika material som glas och metall. Genom att energiåtervinna avfall som inte kan återvinnas kan vi få biogas och värme. sista steget är deponi. Ju mindre avfall som måste läggas på deponi, slutförvaras, desto bättre för miljön.
Minska ditt avfall

Globala målen

Vårt hållbarhetsarbete utgår från de globala målen i Agenda 2030, en plan för hållbar utveckling - ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vi arbetar i olika projekt och samverkansformer med det globala målet “Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla” genom att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet

Mål 7: Hållbar energi för alla

En symbol i vitt mot gul bakgrund. Symbolen ser ut som en sol med "på-knapp" i mitten. Text i bilden: 7 Hållbar energi för alla

Avfall som inte kan, får eller bör återbrukas eller materialåtervinnas omvandlas till värme och el.
Av matavfall produceras biogas.
I våra VA-anläggningar har äldre pumpar bytts till mer energisnåla.
Vi använder elbilar, elcykel och har möten online.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delägarbolaget Renova AB, som hämtar avfall åt oss, satsar mycket på att utveckla metoder och tekniker för en hållbar avfallshantering. Vi arbetar med att stödja kunderna i att minska mängden avfall och uppmanar till att vara sparsamma med dricksvattnet.
Vi arbetar för att vara en trygg, trivsam och attraktiv arbetsgivare.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vi förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering och skapa insikt kring minskad mängd avfall och sortering genom utbildning, kommunikation och samarbeten.

  • Ställer i alla entreprenader krav på fossilfria bilar.
  • Producerar biogas och biogödsel av matavfallet.
  • Arbetar aktivt med återanvändning och strävar hela tiden efter att nå högre i avfallshierarkin.
  • Samverkar och kommunicerar för hållbar vattenanvändning

Hållbar framtid - råd för en hållbar vardag

Det ska inte vara svårt att bidra till en bättre miljö. Att hjälpa våra kunder till ett klimatsmart vardagsliv är en av våra viktigaste uppgifter.
På vår webbplats har vi samlat information och inspiration för en hållbar vardag.
Hållbar framtid

Hjälpte informationen på denna sida dig?