Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

En ung kvinna dricker vatten ur ett glas.

Foto: Mostphotos


Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

Anslutning inom verksamhetsområde

För att kunna ansluta sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs i normalfallet att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Det innebär i princip inom Mölnlycke, Landvetter, centrala Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, men undantag kan finnas.

Ligger fastigheten inom verksamhetsområden är kommunen skyldig att låta ansluta fastigheten. Alla nya bostadsområden med kommunala tomter ska anslutas till kommunalt dricksvatten och spillvatten.

VA-verksamhetens bestämmelser vid anslutning

För att processen att ansluta till kommunalt VA ska bli så bra som möjligt och för att undvika att behöva ändra i bygglovshandlingar med mera, är det viktigt att man följer de krav och anvisningar som gäller. Nedan följer dokument med anvisningar som byggherren bör ta del av innan bygganmälan skickas in.
ABVA Pdf, 403.8 kB.
Råd & Anvisningar Pdf, 1.4 MB.

Långa vatten- och avloppsledningar förbereds att grävas ner.

Om anslutning till VA

Kan min fastighet få kommunalt VA?

För att få reda på om din fastighet kan ansluta till kommunalt VA kontakta oss.

Kommunalt vatten och avlopp byggs ut till de områden som bedöms behöva detta i ett större sammanhang. Områden är prioriterade både på kort och lång sikt.

Under 2023 inleds arbete med att ta fram en vattentjänstplan för Härryda kommun. Den ska vara färdig senast vid årsskiftet 2023-2024.

Så här går anslutningen till

 1. VA-ansökan skickas in av fastighetsägare
 2. Ansökan/anmälan till Bygglovsenheten i Härryda kommun skickas in av fastighetsägare
 3. Besked om godkännande från Härryda Vatten och Avfall (HVAAB), eventuell faktura samt kontrollplan bifogas
 4. Ledningar kan grävas ner på din tomt under förutsättning att du fått ett startbesked från Bygglovsenheten
 5. Inkoppling till kommunens ledningar får ske under förutsättning att avgiften för anslutning är betald.
 6. Besiktning av förbindelsepunkten
 7. Uppsättning av vattenmätaren
 8. Nu är det färdigt och du kan börja använda vattnet

VA-ansökan - så gör du

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten behöver du skicka in en VA-ansökan.

I din VA-ansökan behöver du ange

 • Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)
 • Fastighetens adress (obligatorisk uppgift)
 • Kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter
 • Tomtstorlek
 • Avtalsnummer (anges om du köpt en kommunalt tomt)
 • Ungefärlig tidpunkt för inflyttning (gäller endast nybyggnation)
 • Vilka nyttigheter du önskar ansluta till (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten)
 • LOD och infiltrationsmagasin

Dagvatten

Fastighetsägaren fyller i ansökan

Det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om kommunalt VA. En företrädare för ägaren (firmatecknare) ska fylla i ansökan om fastigheten ägs av en juridisk person, till exempel ett företag, en förening eller kommunen.

Privatperson med enfamiljsvilla, använd e-tjänst

Är du privatperson och vill ansluta din enfamiljsvilla till kommunalt VA kan du ansöka via e-tjänsten. Om du ska bygga ut, läs under rubriken "Bygga ut enfamiljsvilla".

Gör ansökan via e-tjänst
Via vår e-tjänst ansöker du genom att använda dig av e-legitimation. När ansökan är gjord via e-tjänsten kan du följa ditt ärende via Min sida där du även får meddelanden och beslut i ärendet. Du meddelas via mejl när något nytt sker i ditt ärende på Min sida.
Logga in: Min sida Länk till annan webbplats.

Bygga ut enfamiljsvilla, Attefallshus eller juridisk person, använd blankett

Om du ska bygga ut din enfamiljsvilla eller bygga Attefallshus, eller om fastigheten ägs av en juridisk person så ansöker du via blankett.
När du gör en ansökan via blankett får du beslutet via brev.
Blankett för VA-ansökan Pdf, 327.3 kB.

Efter ansökan får du besked

När vi fått in en VA-ansökan handlägger vi den och du får ett besked via Min sida eller via brev (om du ansökt via blankett).

Attefallshus med kommunalt VA

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en 15-25 kvadratmeter stor komplementbostad, ett så kallat Attefallshus. Anslutning av kommunalt VA till Attefallshuset ska göras enligt kommunens regler.
Komplementbostad (Attefallshus) med kommunalt VA Pdf, 2.9 MB.

Krav från Bygglovsenheten

Oavsett om du ska bygga nytt eller om fastigheten redan är bebyggd ställer även Bygglovsenheten krav om du vill ansluta fastigheten till kommunalt VA. Du behöver alltså göra en ansökan eller anmälan även till Bygglovsenheten.

Vilken ansökan/anmälan som ska göras, vilket besked du behöver invänta och vilka avgifter som tillkommer svarar Bygglovsenheten på.
Bygglovsenheten: Bygga nytt, ändra eller riva Länk till annan webbplats.

Betalning för anslutning

Vid beviljad ansökan bifogas en faktura på vad anslutningen kostar, såvida inte avgiften för anslutningen redan är betald. Kostnad för bygglov eller bygganmälan tillkommer.

Avgiften för anslutningen är en engångsavgift. Avgiftens storlek beror på antalet ledningar, hur många hus (lägenheter) som byggs, om det är bostadshus eller industri samt fastighetens storlek. Avgiften kan bli lägre om dagvatten hanteras lokalt.
VA-taxa

Ledningar och besiktning

VA-huvudmannen drar i normalfallet fram ledningar till 0,5 m utanför fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-huvudmannens och fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för VA-ledningarna från förbindelsepunkten in till huset. Kontakta markentreprenör för hjälp med detta.
Som ägare ansvarar och bekostar du även VA-installationen i huset.
Förbindelsepunkten ska besiktigas av oss. Kontakta HVAAB tio arbetsdagar innan besiktining ska göras. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

 

En illustration som visar ett hus med VA-ledningar.

Kontrollplan, vattenmätare och byggvatten

Kontrollplan för VA-anslutning ska följas, denna får du med beslutet om kommunalt VA. I kontrollplanen finns även kontaktuppgifter till tekniker som sätter upp din vattenmätare. Det är fastighetsägarens ansvar att boka tid för uppsättning minst fem arbetsdagar i förväg. Kontaktuppgifter finns nederst på den här sidan.

Du ansvar även för att vattenmätarplatsen är byggd enligt våra anvisningar. Inget vatten får nyttjas innan vattenmätaren är på plats. Kontrollplanen lämnas till bygglovsenheten.

Vid nybyggnation av villor ingår byggvatten i anläggningsavgiften.

Kontrollplan VA-anslutning Pdf, 170.5 kB.

Ord och begrepp för vatten och avlopp

Här har vi samlat några vanliga uttryck och förkortningar som kan vara bra att känna till. Vissa av orden har länkar till förklarande bilder.

Ordförklaringar

 • Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
 • Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.
 • Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dräneringsvatten räknas också hit.
 • Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål. Klassas som livsmedel.
 • Förbindelsepunkt: Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verksamhetens. Förbindelse-punkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-verksamhetens ledningsnät. Bild på förbindelsepunkt.
 • Infiltrationsmagasin: fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. Bild på infiltrationsmagasin.
 • LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Servisledning: De ledningar som förbinder huset med kommunens huvudledningar.
 • VA: Förkortning för vatten och avlopp.

Frågor och kontakt - VA-ingenjör

Härryda Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?