Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avgifter och regler för VA

Vattenförsörjning och avloppshantering – VA, finansieras via avgifter från abonnenterna. Avgifterna ska täcka kostnader för att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, utbyggnad, drift och underhåll av ledningsnät. Avgifterna regleras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter

VA-taxan täcker kostnaderna för produktion och distribution av ditt dricksvatten, men också för att leda bort och rena vattnet från ditt avlopp (så kallat spillvatten). Du kan även få hjälp med bortledning av dag- och dräneringsvatten.

Din avgift

Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar och vilken typ av fastighet du bor i. VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Läs mer i taxan nedan.

Avstängning vid utebliven betalning

Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Avgiften kan tas ut i förskott.
Uteblir betalning har VA-huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln tills betalning inkommit.
Betalning och fakturor

Fakturaförklaring

Så läser du fakturan för vatten och avfall.
Fakturaförklaring Pdf, 105.1 kB.

VA-kollektivet - så fungerar det

Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt. VA-verksamheten får inte gå med vinst, utan ska ha en ekonomi i balans. Som boende i Härryda kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv.

Självkostnadsprincipen

Avgiften styrs av självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje person ska betala sin kostnad för vatten och avlopp. Härryda Vatten och Avfalls uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta kollektivets pengar. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Härryda Vatten och Avlopp lämnar förslag för beslut, till exempel kostnadsberäkningar och investeringsbehov.

Regler för VA

Bilden visar hur broschyren ABVA ser ut på framsidan.

Fastighetsägare och verksamheter som är ansluten till det allmänna vatten- och avloppssytemet ska känna till de regler som gäller. Dessa föreskrifter finns att läsa i Allmänna Bestämmelser för Vattentjänster - ABVA.

ABVA baseras på Vattentjänstlagen, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, och reglerar de bestämmelser som gäller för brukande av Härryda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Den nu gällande ABVA beslutades av kommunfullmäktige 2009.
ABVA Pdf, 403.8 kB.

ABVA i korthet

Avfallskvarn

Avfallskvarnar får inte installeras utan särskilt skriftligt tillstånd från Härryda Vatten och Avfall AB.

Avloppsutsläpp

Vid utsläpp som kan påverka va-anläggningen ska VA-bolaget kontaktas omgående. VA-bolaget kan kräva att fastighetsägaren bekostar undersökningar av utsläpp som kan skada va-anläggningen eller recipient. Om utsläpp orsakar kostnader för VA-huvudmannen kan fastighetsägaren krävas på ersättning för dessa kostnader.

Avskiljare

Bensin, olje- och fettavskiljare ska underhållas så att de uppnår avsedd funktion. VA-bolaget kan föreskriva besiktning och tömning som bekostas av fastighetsägaren. Fett får inte släppas ut i större mängder. Det innebär att restauranger och personalmatsalar ska ha fettavskiljare.

Dagvatten

Avledning av dagvatten kan ske utan särskild förbindelsepunkt, till exempel makadamdike.

Ingen leveransskyldighet

Verksamheter som är känsliga för stopp av dricksvattenleverans ska meddela detta till kommunen. Härryda Vatten ocxh Avlopp AB(VA-bolaget) har ingen leveransskyldighet, men vid planerade eller oplanerade avbrott kan vi snabbt informera er för att minska negativa påföljder för er produktion. För er egen driftsäkerhet bör ni ha utjämningsmagasin, reservoar eller annat skydd.

Vattenmätarplatsens utformning

Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa. Vattenmätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.

En vattenmätarkonsol behövs för att vattenmätaren ska sitta stadigt och minska risken för vattenläcka. Vi rekommenderar att en behörig fackman inom VVS monterar en godkänd vattenmätarkonsol.

Inför byte av vattenmätaren

Se till att området kring mätaren är fritt och har belysning. Det är viktigt att du lämnar oss fritt utrymme för att kunna arbeta på mätarplatsen, både framför och ovanför mätaren. Det fria utrymmet bör vara minst 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren och ha fungerande belysning.

För mer information om vattenmätarplatsens utformning se broschyrerna ABVA samt Råd och anvisningar.
Byte av vattenmätare

Återströmningsskydd

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns rätt typ av återströmningsskydd på inkommande dricksvattenledning enligt standarden SS-EN 1717. Kontakta VVS-firma för att säkerställa att ni har rätt klass på ert återströmningsskydd.

Råd och anvisningar

Bilden visar hur broschyren Råd och anvisningar ser ut på framsidan.

Broschyren Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar
om vanligt förekommande frågor om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Broschyren är ett komplement till ABVA,
Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun. 

Råd och anvisningar Pdf, 1.4 MB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?