Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Dräneringsvatten räknas också hit. För att minska risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar ska dagvatten tas om hand på din tomt och inte ledas direkt till kommunens dagvattennät.

Regnvatten rinner från ett stuprör.

Dagvatten ska fördröjas

Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet i första hand infiltreras och fördröjas inom den egna fastigheten. Detta innebär att dagvattnet hanteras lokalt där nederbörden faller eller smältvatten uppstår. Du får normalt sett inte leda ditt dagvatten direkt till kommunens dagvattennät.

Minskad risk för översvämning

Om man fördröjer sitt dagvatten minskar risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar.
För att kunna hantera framtida skyfall behöver vi gemensamt hjälpas åt.
Alla nya bostadsområden byggs enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I äldre bostadsområden finns kommunala dagvattenledningar och diken.

Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD

LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten. Infiltrationsmagasin, fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. Nedan förklaras hur du infiltrerar och fördröjer dagvatten på egen tomt.

LOD och infiltrationsmagasin

Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet infiltreras och fördröjas. Därför behöver du anlägga ett infiltrationsmagasin på din tomt.
Om din fastighet är ansluten till det kommunala dagvattennätet får
överskottsvattnet från ditt infiltrationsmagasin brädda över till kommunens nät. Detta innebär att när stenkistan blir full kan extravattnet rinna vidare till kommunens ledningar eller dagvattenstråk.

 

Bilden är en illustration som visar ett infiltrationsmagasin på en tomt.

Infiltrationsmagasin

För 100 m² hårdgjord yta (takyta, asfalterad uppfart, stenläggningar) behövs ett infiltrationsmagasin på 6 m³ med stenfraktion 16/32. Hålrumsvolymen är i detta fallet ca 1/3 av magasinet, dvs 2 m³ vatten få plats.

Hålrumsmagasin och kassettmagasin

Samma fördröjande funktion kan även åstadkommas i magasin vilka byggs upp av så kallade dagvattenkassetter. Magasinen utformas då med tätskikt så att dagvattnet inte kan infiltrera utan samlas istället upp, fördröjs genom strypning av utflödet ur magasinet och avleds sedan till kommunens dagvattenledningar eller till recipient.

Kassetterna kan staplas på och vid sidan om varandra till större system och lagringskapaciteten av vatten är stor; hålrumsvolymen är 95 %.
Kassetterna finns både som icke körbara och körbara vilket innebär att de kan anläggas i gator och under parkeringsytor. Eftersom hålrumsvolymen/ m³ magasin är mycket större än i infiltrationsmagasinen kan dessa magasin göras mycket mindre.

Vad ska jag välja till min fastighet?

Om du vill få tillgång till bräddmöjlighet enligt ovan ska du på din VA-ansökan välja LOD med bräddmöjlighet. Om det inte finns bräddmöjlighet för din fastighet, eller om du väljer bort den möjligheten, så fyller du på VA-ansökan i LOD utan bräddmöjlighet.

Anslutning till kommunalt VA

Infiltrationsmagasin

För 100 m² hårdgjord yta (takyta, asfalterad uppfart, stenläggningar) behövs ett infiltrationsmagasin på 6 m³ (med stenfraktion 16/32).

Ansluta till dagvatten

Vill du ansluta till kommunalt dagvatten ska du göra en ansökan om kommunalt VA. Du behöver också göra en anmälan till Bygglovsenheten i Härryda kommun.
Anslutning till kommunalt VA

Spara vatten till bevattning i trädgården

Ta tillvara på dagvattnet genom att samla det i en regntunna. Vattnet kan du använda för att vattna med och på så vis spara både pengar och dricksvatten.

Spara vatten

Hjälpte informationen på denna sida dig?