Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dagvattenpolicy

Härryda kommun antog 2002 en policy för hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras inom kommunen. Policyn förordar Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet, LOD. Detta innebär att dagvattnet hanteras lokalt där nederbörden faller eller smältvatten uppstår.

Motiv till förändringen är framförallt miljöskäl. Dagvatten innehåller alltid föroreningar. Dessa ska reduceras innan vattnet når vattendragen. Nuvarande hantering av dag- och dräneringsvatten kan innebära negativa faktorer som att föroreningar går utan rening direkt till vattendrag, översvämningar och/eller fuktproblem i byggnader med mera.

Positiva effekter

Med lokal hantering uppnås positiva faktorer som rening av dagvatten, utjämning av flöde i vattendrag, minskad risk för översvämning/fuktskador i byggnader, behagligare lokalklimat, öppna vattenspeglar som är en tillgång för vattenorganismer och människor, minskat kapacitetsbehov i ledningsnät.

Bebyggelse

Kommunen har en övergripande skyldighet att inom planlagt område anvisa hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras. Denna policy gäller både vid ny- och ombyggnad av såväl ledningsnät som bebyggelse. Vid nya detaljplaner åligger det kommunen att utreda skyfallshantering för att undvika översvämningar vid skyfall.

Hjälpte informationen på denna sida dig?