Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dricksvattenkvalitet Finnsjön

Här finns sammanställning av förra årets resultat för de kemiska analyserna vid Finnsjöns vattenverk.

Finnsjöns vattenverk är ett ytvattenverk som levererar dricksvatten till 26 150 personer i Mölnlycke, Landvetter och Härryda. Vi köper också in vatten från Mölndal och Partille. Bor du i Mölnlycke eller Landvetter kan du få del av deras vatten.

Reningsmetod

Finnsjöns vattenverk tar sitt vatten från Finnsjön. I vattenverket luftas vattnet och filtreras först genom basalt. Därefter sker en kemisk fällning, som klumpar ihop material i vattnet, innan det filtreras genom sand. Till sist filtreras vattnet genom kol. Innan vattnet går ut på ledningsnätet, desinficeras det med UV-ljus och klor, samt pH-justeras med lut.

Analysresultat

Om värdena varierat över året, visas analysresultatet som ett intervall. Tomma rutor anger att det inte finns något fastställt gränsvärde.

Dricksvattenkvalitet - Finnsjöns vattenverk 2023

Parameter

Enhet

Analysresultat

Gränsvärde vid vattenverk

Gränsvärde hos konsument

Kommentar


Antal prov/år utg från VV

Antal prov/år på nätet

Alkalinitet
(HCO3)

mg/l HCO3

50 - 63Ett mått på vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar.

10

80

Aluminium (Al)

mg/l

<0,03


0,10

Förekommer naturligt i vatten, används även i
reningsprocessen.

10

80

Ammonium
(NH4)

mg/l

<0,02 - 0,18


0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

10

80

Fluorid (F)

mg/l

<0,05


1,5

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

1

3

Färg

mg/l Pt

<5

15

30

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) och järn- och
manganrester kan ge vatten färg.

10

80

Hårdhet

°dH

2,7 – 3,5Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-5 °dH.

10

80

Järn (Fe)

mg/l

<0,05

0,10

0,20

Kan ge färg och grumlighet.

10

80

Kalcium (Ca)

mg/l

17 – 23


100

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

10

80

Kalium (K)

mg/l

1Förekommer naturligt i vatten.

1

3

Klorid (Cl)

mg/l

23


100

Hög halt av klorid kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

3

Konduktivitet

mS/m

18,6 – 20,4


250

Ett mått på salthalten i vattnet.

10

80

Koppar (Cu)

mg/l

<0,02


0,20

Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det rinna tills det blir kallt,
då minskar kopparhalten.

10

80

Lukt


Ingen - svag


Svag

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak

10

80

Magnesium (Mg) m

mg/l

1,3 – 1,4


30

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

10

80

Mangan (Mn)

mg/l

<0,02


0,05

Kan ge färg och grumlighet.

10

80

Natrium (Na)

mg/l

14 – 17


100

Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till exempel fluor och natrium.

10

80

Nitrat (NO3)

mg/l

0,97


20

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

1

3

Nitrit (NO2)

mg/l

<0,004

0,10

0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

10

80

pH


8 – 8,2


<6,5 och >9,5

pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5

10

80

Sulfat (SO4)

mg/l

5,9


100

Hög halt av sulfat kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

3

Temperatur

°C

3,6 – 10

20


Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C.

Tas vid samtliga prov

Tas vid samtliga prov

Turbiditet

FNU eller
NTU

<0,1 – 0,2

0,5

1,5

Ett mått på vattnets grumlighet.

10

80Specifika analysrapporter

Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se