Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dricksvattenkvalitet Hällingsjö

Här finns sammanställning av förra årets resultat för de kemiska analyserna vid Hällingsjö vattenverk.

Hällingsjö vattenverk levererar dricksvatten till Hällingsjö och Eriksmyst. Vattenverket tar sitt vatten i Hällingsjö grundvattentäkt.

Analysresultat

Om värdena varierat över året, visas analysresultatet som ett intervall. Tomma rutor anger att det inte finns något fastställt gränsvärde.

Dricksvattenkvalitet - Hällingsjös vattenverk 2021

Parameter

Enhet

Analysresultat

Gränsvärde vid vattenverk

Gränsvärde hos konsument

Kommentar


Antal prov/år utg från vattenverk


Antal prov/år på nätet

Alkalinitet
(HCO3)

mg/l HCO3

40 - 44Ett mått på vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar.

5

8

Aluminium (Al)

mg/l

<0,03


0,10

Förekommer naturligt i vatten, används även i
reningsprocessen.

5

8

Ammonium
(NH4)

mg/l

<0,02


0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

5

8

Fluorid (F)

mg/l

0,064


1,5

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

1

1

Färg

mg/l Pt

<5

15

30

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) och järn- och
manganrester kan ge vatten färg.

5

8

Hårdhet

°dH

1,5 – 1,6Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-5 °dH.

5

8

Järn (Fe)

mg/l

<0,05

0,10

0,20

Kan ge färg och grumlighet.

5

8

Kalcium (Ca)

mg/l

6,5 – 7,3


100

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

5

8

Kalium (K)

mg/l

3Förekommer naturligt i vatten.

1

1

Klorid (Cl)

mg/l

14


100

Hög halt av klorid kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

1

Konduktivitet

mS/m

16,8 – 16,9


250

Ett mått på salthalten i vattnet.

5

8

Koppar (Cu)

mg/l

<0,02


0,20

Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det rinna tills det blir kallt,
då minskar kopparhalten.

5

8

Lukt


Ingen


Svag

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak

5

8

Magnesium (Mg) m

mg/l

2,5 – 2,6


30

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

5

8

Mangan (Mn)

mg/l

<0,02


0,05

Kan ge färg och grumlighet.

5

8

Natrium (Na)

mg/l

19 – 21


100

Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till exempel fluor och natrium.

5

8

Nitrat (NO3)

mg/l

9,3 – 9,7


20

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

1

1

Nitrit (NO2)

mg/l

<0,004

0,10

0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

5

8

pH


8,0 – 8,4


<6,5 och >9,5

pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5

5

8

Sulfat (SO4)

mg/l

11


100

Hög halt av sulfat kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

1

Temperatur

°C

8-10

20


Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C.

Tas vid samtliga prov

Tas vid samtliga prov

Turbiditet

FNU eller
NTU

<0,1 – 0,14

0,5

1,5

Ett mått på vattnets grumlighet.

5

8

Specifika analysrapporter

Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se