Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dricksvattenkvalitet Hällingsjö

Här finns sammanställning av förra årets resultat för de kemiska analyserna vid Hällingsjö vattenverk.

Hällingsjö vattenverk levererar dricksvatten till 450 personer i Hällingsjö och Eriksmyst. Vattenverket tar sitt vatten i Hällingsjö grundvattentäkt.

Reningsmetod

Hällingsjö vattenverk tar sitt vatten från en grusfilterbrunn. Vattnet pH-justeras med lut och desinficeras med UV-ljus.

Analysresultat

Om värdena varierat över året, visas analysresultatet som ett intervall. Tomma rutor anger att det inte finns något fastställt gränsvärde.

Dricksvattenkvalitet - Hällingsjös vattenverk 2023

Parameter

Enhet

Analysresultat

Gränsvärde vid vattenverk

Gränsvärde hos konsument

KommentarAntal prov/år utg från vattenverk

Antal prov/år på nätet

Alkalinitet
(HCO3)

mg/l HCO3

49 - 43Ett mått på vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar.

5

8

Aluminium (Al)

<0,03 - 0,04

 


0,10

Förekommer naturligt i vatten, används även i
reningsprocessen.

5

8

Ammonium
(NH4)

mg/l

<0,02


0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

5

8

Fluorid (F)

mg/l

0,065


1,5

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

1

1

Färg

mg/l Pt

<5

15

30

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) och järn- och
manganrester kan ge vatten färg.

5

8

Hårdhet

°dH

1,4 – 1,5Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-5 °dH.

5

8

Järn (Fe)

mg/l

<0,05

0,10

0,20

Kan ge färg och grumlighet.

5

8

Kalcium (Ca)

mg/l

6,2–6,8


100

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

5

8

Kalium (K)

mg/l

3Förekommer naturligt i vatten.

1

1

Klorid (Cl)

mg/l

14


100

Hög halt av klorid kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

1

Konduktivitet

mS/m

15,6 – 16,5


250

Ett mått på salthalten i vattnet.

5

8

Koppar (Cu)

mg/l

<0,02


0,20

Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det rinna tills det blir kallt,
då minskar kopparhalten.

5

8

Lukt


Ingen


Svag

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak

5

8

Magnesium (Mg) m

mg/l

2,4–2,6


30

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

5

8

Mangan (Mn)

mg/l

<0,02


0,05

Kan ge färg och grumlighet.

5

8

Natrium (Na)

mg/l

19 – 21


100

Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till exempel fluor och natrium.

5

8

Nitrat (NO3)

mg/l

8,9 - 9,7


20

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

1

1

Nitrit (NO2)

mg/l

<0,004

0,10

0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

5

8

pH


7,1 – 8,3


<6,5 och >9,5

pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5

5

8

Sulfat (SO4)

mg/l

11


100

Hög halt av sulfat kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

1

Temperatur

°C

8,6 - 10

20


Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C.

Tas vid samtliga prov

Tas vid samtliga prov

Turbiditet

FNU eller
NTU

<0,1 – 0,17

0,5

1,5

Ett mått på vattnets grumlighet.

5

8Specifika analysrapporter

Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se