Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dricksvattenkvalitet Rävlanda

Här finns sammanställning av förra årets resultat för de kemiska analyserna vid Rävlanda vattenverk.

Rävlanda vattenverk levererar dricksvatten till 2700 personer i Rävlanda och Hindås. Vattenverket tar sitt vatten från Rävlanda grundvattentäkt.

Reningsmetod

Rävlanda vattenverk tar sitt vatten från en grusfilterbrunn. Vattnet pH-justeras genom luftning och desinficeras med UV-ljus.

Analysresultat

Om värdena varierat över året, visas analysresultatet som ett intervall. Tomma rutor anger att det inte finns något fastställt gränsvärde.

Dricksvattenkvalitet - Rävlanda vattenverk 2023

Parameter

Enhet

Analysresultat

Gränsvärde vid vattenverk

Gränsvärde hos konsument

Kommentar


Antal prov/år utg från vattenverk

Antal prov/år på nätet

Alkalinitet
(HCO3)

mg/l HCO3

58 - 67Ett mått på vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar.

6

30

Aluminium (Al)

mg/l

<0,03


0,10

Förekommer naturligt i vatten, används även i
reningsprocessen.

6

30

Ammonium
(NH4)

mg/l

<0,02


0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

6

30

Fluorid (F)

mg/l

0,14


1,5

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

1

1

Färg

mg/l Pt

<5

15

30

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) och järn- och
manganrester kan ge vatten färg.

6

30

Hårdhet

°dH

3,3 – 3,8Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-5 °dH.

6

30

Järn (Fe)

mg/l

<0,05

0,10

0,20

Kan ge färg och grumlighet.

6

30

Kalcium (Ca)

mg/l

16– 19


100

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

6

30

Kalium (K)

mg/l

3Förekommer naturligt i vatten.

1

1

Klorid (Cl)

mg/l

15


100

Hög halt av klorid kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

1

Konduktivitet

mS/m

19,5 – 23,3


250

Ett mått på salthalten i vattnet.

6

30

Koppar (Cu)

mg/l

<0,02


0,20

Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det rinna tills det blir kallt,
då minskar kopparhalten.

6

30

Lukt


Ingen


Svag

Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak

6

30

Magnesium (Mg) m

mg/l

4,8 – 5,2


30

Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet.

6

30

Mangan (Mn)

mg/l

<0,02


0,05

Kan ge färg och grumlighet.

6

30

Natrium (Na)

mg/l

11 – 12


100

Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till exempel fluor och natrium.

6

30

Nitrat (NO3)

mg/l

4,9 - 5,8


20

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

1

1

Nitrit (NO2)

mg/l

<0,004

0,10

0,50

Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.

6

30

pH


7,9 - 8


<6,5 och >9,5

pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5

6

30

Sulfat (SO4)

mg/l

15


100

Hög halt av sulfat kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt).

1

1

Temperatur

°C

7,6 - 8,6

20


Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C.

Tas vid samtliga prov

Tas vid samtliga prov

Turbiditet

FNU eller
NTU

7,6 - 8,6

0,5

1,5

Ett mått på vattnets grumlighet.

6

30Specifika analysrapporter

Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se