Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vattenskyddsområden

Finnsjön.

Ett vattenskyddsområde är ett avgränsat geografiskt område som länsstyrelsen eller kommunen inrättat för att skydda en sjö eller grundvatten som har eller kan få betydelse som dricksvattenresurs. Tillgången på rent vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Därför ges vatten ett starkt skydd i lagar och bestämmelser. Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner.

Att bo och verka i ett skyddsområde

Skyddsområden ställer krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Inom skyddsområdet finns det skyddsföreskrifter som är till för att skydda vattnet. Exempelvis kan det vara begränsningar av hur marken får användas och hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras.
Läs mer om vad som gäller för respektive vattenskyddsområde nedan.

Ditt ansvar

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller om man bor eller verkar inom ett skyddsområde. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt.

Är du osäker kan du kontakta oss på Härryda Vatten och Avfall AB eller Miljö och hälsoskyddskontoret i Härryda kommun.

Vattenskyddsområden i Härryda kommun

Härryda kommuns huvudvattentäkt utgörs idag av ytvattentäkten Finnsjön som försörjer samhällena Mölnlycke, Landvetter och Härryda med vatten. I den kommunala vattenförsörjningen ingår även två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer samhällena Rävlanda och Hindås, samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle.

För att utöka och säkra kommunens framtida dricksvattenproduktion bygger vi ett nytt vattenverk i Hindås. Råvatten tas från Västra Nedsjön och Nedsjöarna blir vattenskyddsområde.


Finnsjön vattenskyddsområde

Finnsjöns vattenverk tar sitt vatten från Finnsjön. Vattentäkten anlades 1964 och försörjer idag större delen av Mölnlycke, Landvetter och Härryda med cirka 4 300 m³ dricksvatten per dygn.

Råvattnet tas från ca 12 meters djup i Finnsjön. Fördelen med ett djupt vattenintag är att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet.
Vattnet pumpas från Finnsjön till vattenverket där det renas före vidare distribution till konsumenten.

Skyddsföreskrifter Finnsjöns vattenskyddsområde Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedsjöarna vattenskyddsområde

Västra Nedsjön

Västra Nedsjön är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter redan idag och Härryda har vattendom för uttag.

Hindås - Västra Nedsjön skyddsföreskrifter Pdf, 393.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedsjöarna - förslag på nytt vattenskyddsområde

Härryda kommun bygger ett nytt vattenverk i Hindås. Befintligt vattenskyddsområde (Västra Nedsjön) kommer att utökas och föreskrifterna uppdateras till nuvarande regelverk. Samråd ordnas av länsstyrelsen.

Tekniskt underlag Nedsjöarna Pdf, 2 MB.
Förslag till vattenskyddsområde (bilaga 3) Pdf, 1.1 MB.
Skyddsföreskrifter (bilaga1) Pdf, 155.5 kB.

Öppet hus

Den 24 maj klockan 17.00-20.00 hålls ett öppet hus med information och möjlighet att ställa frågor i Hindås Station, Hindås stationsväg 30. Informationsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig. På informationsmötet medverkar personal från Härryda Vatten och Avfall AB samt konsultföretaget Sweco för att svara på dina frågor.

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde

Efter informationsperioden skickas förslaget till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för beslut. Innan de fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kommer länsstyrelsen att ge sakägare, till exempel fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig om förslaget.

Eventuella frågor besvaras av:
VA-ingenjör på e-postadress: va.avfall@hvaa.se

Lämna synpunkt

Du kan redan nu komma med synpunkter på förslaget. Dessa skickas senast 2022-06-15 till:

Post:
Metallvägen 7a
435 33 Mölnlycke
E-post:
va.avfall@hvaa.se

Hällingsjö vattenskyddsområde

Hällingsjö grundvattentäkt

Hällingsjö grundvattentäkt har skyddsföreskrifter och skyddsområde fastställda i december 2006.

Hällingsjö skyddsföreskrifter 2006 Pdf, 296.2 kB.

Ändring av skyddsområdet

Den pågående och planerade utbyggnaden av Hällingsjö samhälle medför att bebyggelse hamnar alltför tätt inpå den vattentäkt som idag försörjer Hällingsjö med dricksvatten. En ny grundvattentäkt har skapats. Det befintliga vattenskyddsområdet behöver ses över och ändras. Ett förslag på reviderat vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter har tagits fram.
Läs mer om det i fliken nedan.

Revidering av Hällingsjö vattenskyddsområde

Samråd

Revidering av Hällingsjö vattenskyddsområde presenterades på ett samrådsmöte i IFK Hällingsjös föreningslokal den 25 november 2021. Där fick berörda fastighetsägare, intresseorganisationer och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden pågick fram till den 14 januari 2022.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer en slutgiltig ansökan att tas fram och lämnas in för beslut. Yttranden under samrådstiden kommer att beaktas och svaras på i en samrådsredogörelse. Innan kommunen fattar ett beslut kommer de att hålla samråd med berörda myndigheter samt ge tid för ytterligare yttrande för berörda sakägare.

 

En karta där det föreslagna vattenskyddsområdet är utmärkt.

Förslag på nytt vattenskyddsområde och föreskrifter

Rådasjöns vattenskyddsområde

Ytvattentäkt Rådasjön

Rådasjön är dricksvattentäkt för Mölndal och reservvattentäkt för Göteborg. Härryda kommun har beviljats tillstånd för nedläggning av dricksvattenledning i Rådasjön.

Rådasjöns skyddsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översyn Rådasjöns vattenskyddsområde

Mölndals stad har idag ett gällande vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Rådasjön som är från 1996.

Mölndals stad arbetar med en översyn av vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långvattnet, eftersom nuvarande avgränsning och reglering inte bedöms vara tillräcklig för att säkerställa skyddet av råvattnet på kort och lång sikt.

Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområdet då det berör flera kommuner.

Rävlanda vattenskyddsområde

Rävlanda vattenskyddsområde och föreskrifter

Rävlanda grundvattentäkt har nya skyddsföreskrifter och ett nytt vattenskyddsområde sedan mars 2007.

Rävlanda vattenverk

Rävlanda vattenverk tar sitt vatten från en brunn. Vattentäkten anlades 1958 och försörjer idag större delen av Rävlanda och Hindås med cirka 500 m³ dricksvatten per dygn. Rävlanda vattenverk är ett grundvattenverk, vattnet pumpas upp ur brunnen och luftas för att höja pH-värdet.
Inga kemikalier behöver tillsättas, vattnet passerar ett UV-ljus för att säkerställa kvaliteten.
Grundvatten har passerat marklagren och därigenom renats från bakterier och andra ämnen som kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Sandsjön, L Stamsjön, St Stamsjön, Öxsjön

Ytvattentäkt Stamsjön och Öxsjön

Lerum använder Öxsjön och Stamsjön som vattentäkt. Sandsjön och L Stamsjön ingår i primär skyddszon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?