Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vattenskyddsområden

Finnsjön.

Ett vattenskyddsområde är ett avgränsat geografiskt område som länsstyrelsen eller kommunen inrättat för att skydda en sjö eller grundvatten som har eller kan få betydelse som dricksvattenresurs. Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner.

Att bo och verka i ett skyddsområde

Tillgången på rent vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Därför ges vatten ett starkt skydd i lagar och bestämmelser. Skyddsområden ställer krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Inom skyddsområdet finns det skyddsföreskrifter som är till för att skydda vattnet. Exempelvis kan det vara begränsningar av hur marken får användas och hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras.
Läs mer om vad som gäller för respektive vattenskyddsområde nedan.

Ditt ansvar

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller om man bor eller verkar inom ett skyddsområde. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt.

Är du osäker kan du kontakta oss på Härryda Vatten och Avfall AB eller Miljö och hälsoskydd i Härryda kommun.

.

Kontakta SOS vid olycka

Om det sker en olycka där eventuellt ett utsläpp till vatten kan ske ska du direkt ringa Räddningstjänsten via SOS 112.

Vattenskyddsområden i Härryda kommun

Härryda kommuns huvudvattentäkt utgörs idag av ytvattentäkten Finnsjön som försörjer samhällena Mölnlycke, Landvetter och Härryda med vatten. I den kommunala vattenförsörjningen ingår även två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer samhällena Rävlanda och Hindås, samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle.

För att utöka och säkra kommunens framtida dricksvattenproduktion bygger vi ett nytt vattenverk i Hindås. Råvatten tas från Västra Nedsjön och Nedsjöarna blir vattenskyddsområde.


Finnsjön vattenskyddsområde

Finnsjöns ytvattentäkt anlades 1964 och försörjer idag större delen av Mölnlycke, Landvetter och Härryda med cirka 4 300 m³ dricksvatten per dygn.

Råvattnet tas från ca 12 meters djup i Finnsjön. Fördelen med ett djupt vattenintag är att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet.
Vattnet pumpas från Finnsjön till Finnsjöns vattenverk där det renas före vidare distribution till konsumenten.

Skyddsföreskrifter Finnsjöns vattenskyddsområde Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedsjöarna vattenskyddsområde

Västra Nedsjön

Västra Nedsjön är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter och Härryda har vattendom för uttag.
Hindås - Västra Nedsjön skyddsföreskrifter Pdf, 393.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedsjöarna - förslag på nytt vattenskyddsområde

Härryda kommun bygger ett nytt vattenverk i Hindås. Befintligt vattenskyddsområde (Västra Nedsjön) kommer att utökas och föreskrifterna uppdateras till nuvarande regelverk. Handläggning och samråd sköts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Tekniskt underlag Nedsjöarna (220711) Pdf, 2 MB.
Förslag till skyddsföreskrifter Nedsjöarna (230626) Pdf, 173.8 kB.

Tidplan och händelser

Tidplan och händelser för Nedsjöarnas vattenskyddsområde.

2020-02-13

Härryda kommun i samarbete med konsulten Sweco Environment AB upprättar under 2019 tekniskt underlag, vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt karta över primär, sekundär och tertiär zon för Nedsjöarnas ytvattentäkt enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 – Handbok med allmänna råd.

2020-06-15

Kommunfullmäktige i Härryda kommun godkänner vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Nedsjöarna och att en ansökan ska skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för fastställande.

2020-08-28

Härryda kommun skickar in ansökan om Vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Nedsjöarna till länsstyrelsen.

2021-02-10

Länsstyrelsen meddelar att en ny vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden från Havs- och vattenmyndigheten har kommit. Länsstyrelsen meddelar att vi ska revidera tekniska underlaget enligt den nya vägledningen

2022-01-24

Konsulten upprättar och levererar nytt tekniskt underlag samt skyddsföreskrifter och ny avgränsning till endast en skyddszon. Underlagen utfördas enligt Havs- och vattenmyndighetens nya vägledning. En analys av riskernas allvarlighetsgrad samt en riskbedömning tas fram.

2022-03-10

Avstämning med länsstyrelsen om det nya förslaget till avgränsning och vattenskyddsföreskrifter.

2022-04-25

Konsulten kommer med en revidering på skyddsföreskrifterna efter länsstyrelsens och Bollebygd kommuns synpunkter. Gränserna för vattenskyddsområdet har blivit justerat till en skyddszon.

2022-05-14

Annons i Göteborgs-Posten, Lokalpressen Härryda och information på Härryda kommuns webbplats (harryda.se) med inbjudan till Öppet Hus om nytt vattenskyddsområde för Nedsjöarna i Hindås den 24 maj kl. 17-20 i Hindås Station.
Synpunkter ska inkomma senast 2022-06-15 till Härryda Vatten och Avfall AB.

2022-05-24

Öppet Hus om nytt vattenskyddsområde för Nedsjöarna i Hindås Hindås Station den 24 maj kl. 17-20.

2022-06-15

Sju synpunkter från fastighetsägare och en synpunkt från Mölndalsåns vattenråd har inkommit. Samtliga vill ha förbud mot förbränningsmotorer.

2022-06-16

Synpunkterna sammanställs av konsulten och skickar vidare en dialogredogörelse till länsstyrelsen.

2022-12-19

Länsstyrelsen meddelar att sista dag för myndighetssamrådet satts till 31 januari 2023. Efter detta ska inkomna synpunkter bemötas.

2023-01-31

Myndighetssamråd skickas ut från länsstyrelsen

2023-02-20

Möte med länsstyrelsen efter myndighetssamråd och genomgång av tekniskt underlag (TU), skyddsföreskrifter och avgränsning. Förbud mot förbränningsmotorer finns nu med i ett nytt förslag till de nya skyddsföreskrifterna.
Synpunkter inkom från Trafikverket, Skogsstyrelsen och Miljö & Hälsa Härryda kommun ska bemötas

2023-04-03

Konsulten skickar ett reviderat bemötande av inkomna synpunkter samt förslag till uppdaterade skyddsföreskrifter till Härryda Vatten och Avfall AB för synpunkter.

2023-06-09

Länsstyrelsen meddelar det finns behov av att göra en konsekvensutredning. För att de ska kunna bedöma detta måste vi lämna in en kortfattad information om vilka som berörs, konsekvenser av förslaget rörande föreskriften om motorbåtar.

2023-06-26

Härryda Vatten och Avfall skickar in uppdaterade och reviderade skyddsföreskrifter till länsstyrelsen där användande av bensin- och dieseldrivna båtmotorer är förbjudet. Men med undantag gäller för fyrtaktsmotorer och tvåtaktsmotorer försedda med direktinsprutning

2023-06-27

Länsstyrelsen meddelar Härryda Vatten och Avfall att de ska ha samråd med sakägare innan beslut. Det planeras efter sommaren 2023.

2023-10-16

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram förslag till beslut
om bildande av vattenskyddsområde Nedsjöarna (Västra
Nedsjön och Östra Nedsjön) i Härryda kommun och Bollebygds
kommun. Förslaget innehåller föreskrifter för området.

Länsstyrelsen förelägger markägare och övriga innehavare
av särskild rätt till marken samt berörda sakägare i övrigt inom
föreslaget vattenskyddsområde att yttra sig om förslaget.
Förslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland,
Härryda kommun (kommunhuset) och Bollebygds kommun (biblioteket).

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen
i Västra Götaland senast 27 november 2023.
Läs förslaget på Härryda kommuns webbplats
Vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Hällingsjö vattenskyddsområde

Hällingsjö grundvattentäkt

Hällingsjö grundvattentäkt har skyddsföreskrifter och skyddsområde fastställda i december 2006.

Hällingsjö skyddsföreskrifter 2006 Pdf, 296.2 kB.

Ändring av skyddsområdet

Den pågående och planerade utbyggnaden av Hällingsjö samhälle medför att bebyggelse hamnar alltför tätt inpå den vattentäkt som idag försörjer Hällingsjö med dricksvatten. En ny grundvattentäkt har skapats. Det befintliga vattenskyddsområdet behöver ses över och ändras. Ett förslag på reviderat vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter har tagits fram.
Läs mer om det i fliken nedan.

Revidering av Hällingsjö vattenskyddsområde

Samråd

Revidering av Hällingsjö vattenskyddsområde presenterades på ett samrådsmöte i IFK Hällingsjös föreningslokal i november 2021. Där fick berörda fastighetsägare, intresseorganisationer och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden pågick fram till den 14 januari 2022.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer en slutgiltig ansökan att tas fram och lämnas in för beslut. Yttranden under samrådstiden kommer att beaktas och svaras på i en samrådsredogörelse. Innan kommunen fattar ett beslut kommer de att hålla samråd med berörda myndigheter samt ge tid för ytterligare yttrande för berörda sakägare.


En karta där det föreslagna vattenskyddsområdet är utmärkt.

Förslag på nytt vattenskyddsområde och föreskrifter

Rådasjöns och Norra Långevattnets vattenskyddsområde

Rådasjön är vattentäkt för Mölndals stad och Norra Långevattnet, även kallat Lackarebäcks Långvatten, är sedan 2023 reservvattentäkt. Rådasjön fungerar även som reservvattentäkt för Göteborgs stad. Vattenskyddsområdet innefattar delar av Härryda kommun.

Reviderat vattenskyddsområde

Efter flera års arbete har ett nytt, reviderat vattenskyddsområde runt Rådasjön antagits av Länsstyrelsen i december 2022. Det innebär att även Norra Långevattnet är skyddat.

Nya regler från 2023

Nya skyddsföreskrifter och regler gäller från 15 februari 2023.
Skyddsföreskrifterna kan läsas på Mölndals webbplats.
Rådasjöns vattenskyddsområde (Mölndals stad) Länk till annan webbplats.

Tre skyddszoner

Vattenskyddsområdet för Rådasjön är indelat i tre skyddszoner; primär, sekundär och tertiär skyddszon.
Karta kan ses på Härryda kommuns webbplats.
Vattenskyddsområden runt Rådasjön Länk till annan webbplats.

Rävlanda vattenskyddsområde

Rävlanda vattenskyddsområde och föreskrifter

Rävlanda grundvattentäkt har nya skyddsföreskrifter och ett nytt vattenskyddsområde sedan mars 2007.

Rävlanda vattenverk

Rävlanda vattenverk tar sitt vatten från en brunn. Vattentäkten anlades 1958 och försörjer idag större delen av Rävlanda och Hindås med cirka 500 m³ dricksvatten per dygn. Rävlanda vattenverk är ett grundvattenverk, vattnet pumpas upp ur brunnen och luftas för att höja pH-värdet.
Inga kemikalier behöver tillsättas, vattnet passerar ett UV-ljus för att säkerställa kvaliteten.
Grundvatten har passerat marklagren och därigenom renats från bakterier och andra ämnen som kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Sandsjön, L Stamsjön, St Stamsjön, Öxsjön

Ytvattentäkt Stamsjön och Öxsjön

Lerum använder Öxsjön och Stamsjön som vattentäkt. Sandsjön och L Stamsjön ingår i primär skyddszon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?