Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Frågor och svar om vatten och avlopp

Här hittar du vanliga frågor om vatten och avlopp samt ordförklaringar.

Vanliga frågor

Dricksvatten

Vad gör jag om vattnet smakar eller luktar konstigt?

Om vattnet smakar eller luktar konstigt kan du öppna flera kranar och låta kallvattnet rinna en stund.
Ofta beror avvikande lukt eller smak på att vattnet varit stillastående i ledningarna, till exempel om man varit bortrest.

Vad gör jag om vattnet är brunt eller grumligt?

Ibland kan det hända att dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ut ur kranen. Orsaken kan vara att din fastighet är påverkad av en vattenläcka eller reparationsarbete på ledningsnätet.
Avlagringar kan då lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras. Under driftinformation hittar du planerade och akuta arbeten på ledningsnätet.
Driftinformation

Om vattnet är missfärgat kan du öppna flera kranar för fullt och låta kallvattnet rinna en stund, tills vattnet är klart igen.

Vad gör jag om vattnet är vitt eller “dimmigt”?

Ibland kan dricksvattnet i kranen vara vitaktigt eller upplevas som lite "dimmigt". Det beror oftast på att det är luft i dricksvattnet. Det är helt ofarligt och åtgärdas genom att låta dricksvattnet stå en stund i glaset eller tillbringaren innan du dricker det. Luften försvinner då från vattnet.

Vad gör jag om problemet kvarstår?

Om problemet kvarstår efter att du låtit vattnet rinna en stund - kontakta Härryda Vatten och Avfall för hjälp och råd. Kolla gärna med grannarna om de har samma problem innan du ringer. Bor du i en lägenhet kontaktar du din fastighetsskötare.
Kontakt

Kan jag dricka varmvatten?

Dricksvattnet som vi levererar till dig är ett livsmedel som produceras under omfattande kvalitetskontroll. Krav på dricksvattenkvalitet ställs av Livsmedelsverket.
Det är endast kallvattnet i din kran som är dricksvatten.
Varmvatten är inget kontrollerat livsmedel och ska inte användas för mat och dryck.
Det finns förhöjd risk för lösta metaller och bakterier i varmvattenledningar.
Fastighetsägaren ansvarar för varmvattnets kvalitet.

Är vattnet mjukt eller hårt?

Vi har mjukt vatten i Härryda kommun.
Vattenkvalitet

Vad bör jag vara vaksam på med stillastående vatten?

Vatten som stått stilla i servisledningarna och ledningarna i huset över natten eller när du varit bortrest, bör spolas ur. Varmt och stillastående vatten kan innehålla metaller från ledningar och rör, samt skadliga bakterier.

Legionella

I fastigheter med ledningar där vattnet står stilla en längre tid, eller där varmvatten har för låg temperatur, kan legionellabakterien föröka sig. Här får du information om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Legionella (Härryda kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

Vattenförbrukning

Vad är en normal årsförbrukning?

120-150 m3 per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 m3 per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Barnen har flyttat ut, kan man ändra årsförbrukningen?

Ja, när som helst. Lämna ny avläsning via e-tjänsten nedan eller till vårt Kontaktcenter.

Anslutning kommunalt VA

Vad kostar det för en villa att koppla in sig på kommunalt VA?

Det beror på tomtstorlek och om dagvatten tas omhand lokalt. Läs mer: Ansluta till kommunalt VA

Kan jag ha både kommunalt vatten och egen brunn?

Nej. Undantag är om ledningarna är helt åtskilda, till exempel egen brunn till bevattning av trädgården. Detta är för att säkerställa vattenkvaliteten och förebygga risken att vi får in förorenat vatten på ledningsnätet.

Avlopp

Vad gör jag om det blir stopp i avloppet?

Om du får stopp i avloppet är det viktigt att konstatera om stoppet är inne i fastigheten eller på kommunala ledningsnätet. Har du stopp i samtliga avlopp i fastigheten ska du kontakta oss direkt.
Mer information: Stopp i avloppet

Ord och begrepp för vatten och avlopp

  • Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
  • Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.
  • Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dräneringsvatten räknas också hit.
  • Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål. Klassas som livsmedel.
  • Förbindelsepunkt: Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verksamhetens. Förbindelse-punkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-verksamhetens ledningsnät. Bild på förbindelsepunkt.
  • Infiltrationsmagasin: fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. Bild på infiltrationsmagasin.
  • LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten.
  • Servisledning: De ledningar som förbinder huset med kommunens huvudledningar.
  • VA: Förkortning för vatten och avlopp.

Hjälpte informationen på denna sida dig?