Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det.

Här nedan kan du läsa om hur vi på Härryda Vatten och Avfall AB hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att någon kränker din personliga integritet genom sitt sätt att behandla dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dina personuppgifter får endast hanteras om det finns stöd i lag eller om du uttryckligen godkänt hanteringen.

1. Personuppgiftsansvarig

Härryda Vatten och Avfall AB, org.nr. 559259–4591, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kundens personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med tillämplig Dataskyddslagstiftning.

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer och telefonnummer. Även foton, filmer och ljudupptagningar kan vara personuppgifter om det går att identifiera en person.

3. Vad är behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift innebär att vidta åtgärder med den. Det kan exempelvis handla om att samla in, lagra, gallra, arkivera eller kopiera.

4. Hur får Härryda Vatten och Avfall AB in dina uppgifter?

Oftast lämnar du själv dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende, exempelvis när du tecknar ett avtal med oss. Vi kan också få dina personuppgifter från någon annan, exempelvis en kommun, myndighet, företag eller förening.

5. Vilka personuppgifter behandlar Härryda Vatten och Avfall AB?

Härryda Vatten och Avfall AB behandlar och registrerar personuppgifter som kunden lämnar till oss. För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från kunden exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress och fastighetsadress.

6. Varför behandlar Härryda Vatten och Avfall AB dina personuppgifter?

Härryda Vatten och Avfall AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag emot dig som kund. Detta gäller även för redovisnings- och faktureringsändamål, administrera betalningslösningar, fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

I vissa fall hantera arbetsansökningar. Utgångspunkten är att Härryda Vatten och Avfall AB inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

7. Rättslig grund för behandlingar

Vi får bara samla in de personuppgifter som krävs för särskilda, berättigade ändamål. Vi får inte samla in några onödiga personuppgifter. Vi måste alltid ha en rättslig grund för de behandlingar av personuppgifter vi gör. De rättsliga grunderna för Härryda Vatten och Avfall AB kan vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Behandlingen kan också vara erforderlig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

Det kan också vara så att du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter. Härryda Vatten och Avfall AB måste alltid inhämta ett samtycke om behandlingen inte kan stödjas på annan rättslig grund. Med samtycke menas att du aktivt ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter.

8. Register över personuppgiftsbehandlingar

Härryda Vatten och Avfall AB har en registerförteckning över alla våra personuppgiftsbehandlingar via avtal med Härryda kommun. Alla personuppgiftsansvariga är skyldiga att ha ett sådant register. Registret är digitalt och kan på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

9. Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi följer alltid de grundläggande principer som följer av dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi inte använder dina personuppgifter för andra syften än vad vi angett och att de är säkra hos oss. Vi behandlar inte fler personuppgifter än nödvändigt.

10. Hur länge sparar vi dina uppgifter

Härryda Vatten och Avfall AB sparar personuppgifterna så länge ett ärende pågår eller en person är kund hos oss. Det finns lagar som gör att vi kan behöva spara vissa uppgifter om personer en längre tid som till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

11. Offentlighetsprincipen

Härryda Vatten och Avfall AB omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till Härryda Vatten och Avfall AB normalt blir allmänna handlingar. Härryda Vatten och Avfall AB är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, om de inte omfattas av sekretess. Det innebär att personuppgifter alltså kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

12. Vem har tillgång till dina personuppgifter

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i Härryda Vatten och Avfall AB samt kontaktcenter inom Härryda kommun som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I vissa fall kan personuppgiftsbiträden ha tillgång till personuppgifterna. Härryda Vatten och Avfall AB använder sig av personuppgiftsbiträden för exempelvis avfallshantering, återvinningsstationer och IT- service. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter som allmänna handlingar. Läs mer under rubriken Offentlighetsprincipen ovan.

13. Hur skyddar Härryda Vatten och Avfall AB dina personuppgifter?

Härryda Vatten och Avfall AB månar om att uppfylla den säkerhet som krävs enligt dataskyddsförordningen, både tekniskt och organisatoriskt. Säkerhetsnivån kan variera, exempelvis beroende på vilken typ av uppgifter som behandlas, vilka risker som finns och hur känsliga uppgifterna är. Utifrån detta vidtas de säkerhetsåtgärder som är rimliga utifrån tekniska möjligheter och kostnader.

14. Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du ett antal rättigheter, se nedan. Vilka rättigheter du har beror på vilken rättslig grund Härryda Vatten Avfall AB har för behandlingen. I vissa fall kan du därför inte göra dina rättigheter gällande.

Rätt till information och registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag. Använd Härryda kommuns e-tjänst eller kontakta Härryda kommun via mail på kommun@harryda.se om du vill begära ett sådant.

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du kontakta oss och begära att de ska rättas eller kompletteras.

Rätt till radering

Du har i vissa fall möjlighet att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om du inte längre vill prenumerera på Härryda Vatten och Avfall AB nyhetsbrev. I andra fall, som när Härryda Vatten och Avfall AB behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter eller när de framgår av en allmän handling, kan inte uppgifterna raderas.

Återkallande av samtycke

Du kan alltid återkalla ett samtycke som du har lämnat till Härryda Vatten och Avfall AB, om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt att lämna klagomål

Om du har klagomål på hur Härryda Vatten och Avfall AB hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling, på imy@imy.se. Du kan också skicka ett brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

15. Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill lämna en synpunkt eller kontakta Härryda Vatten och Avfall AB anonymt får du inte bifoga några personliga uppgifter eftersom dessa uppgifter registreras och därmed blir en allmän handling.

16. Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Linkedin, för att komma i kontakt med Härryda Vatten och Avfall AB överförs informationen och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver den sociala plattformen). Härryda Vatten och Avfall AB rekommenderar inte att sociala medier används för att skicka känslig information till oss.

17. Kontaktuppgift

Kontaktuppgifter till Härryda Vatten och Avfall AB:

Om du har frågor, vill begära ett registerutdrag eller har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Härryda Vatten och Avfall AB

Härryda Vatten och Avfall AB
Metallvägen 7A
435 23 Mölnlycke
telefon: 031-724 61 00
e-post: va.avfall@hvaa.se

18. Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill klaga på Härryda Vatten och Avfall AB:s behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet inom området:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
08-657 61 00

Mer information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information:
Så använder webbplatsen kakor

.

Kamerabevakning

Härryda Vatten och Avfall AB använder sig av kamerabevakning i syfte att förhindra och utreda brott. Dessa kameror är placerade på områden och objekt som har en förhöjd risk att utsättas för skadegörelse och annan brottslighet.

Kamerabevakning och personuppgiftsbehandling

För att bedriva arbete med trygghet och säkerhet med hjälp av kamerabevakning, behöver Härryda Vatten och Avfall behandla vissa personuppgifter. All behandling av personuppgifter utgår från syftet med behandlingen. Personuppgifter samlas inte in om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Härryda Vatten och Avfall behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. Dataskyddsförordningen förkortas ofta GDPR eller DSF. Som bevakad har du rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

Typ av personuppgifter

Den personuppgift som kan förekomma vid kamerabevakning med bevakningskameror är framför allt rörlig bild föreställande personer. Registreringsnummer på bilar kan också förekomma.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i samband med själva filmningen.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras. Handlingar som saknar gallringsbeslut bevaras enligt de bestämmelser som finns i arkivlagen. Härryda Vatten och Avfall gallrar handlingar av tillfällig och ringa betydelse vid inaktualitet. Vill du veta mer kring vilka gallringsbeslut vi tillämpar kan du kontakta oss.

Hjälpte informationen på denna sida dig?