Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Tvådelad bild. Till vänster en kvinna som lägger matavfallspåse i en soptunna. Till höger en man dricker vatten ur ett glas. 

Foto: Härryda Vatten och Avfall och Svenskt Vatten.

Nya taxor för vatten och avfall föreslås

Taxorna för vatten- och avloppstjänster samt avfallstjänster föreslås höjas från och med den 1 januari 2024. Anledningen är bland annat kraftigt ökade kostnader för drift och nödvändiga investeringar.

Investeringar för trygg vattenförsörjning

Vår kommun växer och fler behöver vatten samtidigt som klimatet förändras och miljökraven ökar. Vi behöver därför investera i dag för att säkra vår vattenförsörjning nu och för kommande generationer.
Under 2024 kommer ett nytt vattenverk tas i drift i den pågående investeringen för en trygg och robust vattenförsörjning. Samtidigt planeras även för andra omfattande förstärkningar på ledningsnätet. Slitna ledningar behöver renoveras eller bytas ut, och allmänt vatten- och spillvatten (VA) byggas ut till områden som har behov av det.

Kostnaderna för dessa nödvändiga åtgärder och för drift ökar på grund av vad som händer i omvärlden. För att kunna betala för åtgärderna behöver taxorna för vattentjänster höjas.

Föreslagen taxa för vattentjänster, VA

Kostnadsökning per hushåll:
Brukningsavgifter för vattentjänster höjs med 16–20 procent beroende på hustyp*. Det motsvarar ungefär 126 kronor per månad för en normalvilla.
Anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet till allmänt VA föreslås höjas med 15 procent.

Avfallshantering med ökade kostnader

Även avfallsverksamheten påverkas av läget i vår omvärld. Konsumtionen har minskat till följd av lågkonjunkturen med mindre avfallsmängder som resultat. En stor vinst för miljön, men det innebär också lägre intäkter för avfallsverksamheten. Det beror på att den rörliga del av avfallstaxan som kunderna betalar baserat på vikt blir lägre.
Samtidigt ökar kostnaderna för sophämtning och slamtömning på grund av högre bränslepriser. Avgiften ska även täcka kostnader för bland annat drift av återvinningscentral och hantering av farligt avfall. För att verksamheten ska kunna fullfölja sitt grunduppdrag föreslås en höjning av avgifterna för 2024.

Föreslagen taxa för sophämtning

Kostnadsökning per hushåll:
Förslaget till ny taxa för sophämtningen innebär en höjning om totalt 18 procent. Det motsvarar en ökad månadskostnad på ungefär 24 kronor för standardabonnemanget.
Taxan för slam är ännu inte fastställd.

Avgifter enligt självkostnadsprincipen

Verksamheterna för avfall, vatten och avlopp i Härryda kommun är helt avgiftsfinansierade, det vill säga inga skattemedel används. Avgiften som alla kunder betalar bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje person ska betala sin kostnad för avfall, vatten och avlopp. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för drift, underhåll och utveckling. Vi får inte gå med vinst.

Kommunfullmäktige bestämmer taxan

Beslut om nya taxor tas i kommunfullmäktige den 14 december 2023. Nya taxorna föreslås gälla från den 1 januari 2024. Taxebroschyrer publiceras på hvaa.se.
Avgifter och regler för VA
Abonnemang och avgifter (avfall)

*Hustyper i VA-taxan

Typhus A
Enbostadshus, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år.
Typhus B
Flerbostadshus med 15 lägenheter, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2000 m3/år, 2 stycken Q 3 4 – mätare (Qn 2,5-mätare) i parallellkoppel.

Källa: Svenskt Vattens Taxestatistik 2022, sammanställd av Härryda Vatten och Avfall AB