Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vatten och avlopp för företag

På den här sidan hittar du riktlinjer för företag som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Ett bostadskvarter i en stad.

Foto: Emmy Jonsson

Riktlinjer för VA

Allmänna bestämmelser - ABVA

I våra Allmänna Bestämmelser för Vattentjänster - ABVA, kan du läsa vilka regler som gäller för anslutna till kommunalt VA.
Allmänna Bestämmelser för Vattentjänster - ABVA Pdf, 403.8 kB.
Föklaringar och praktiska råd ges i Råd och anvisningar Pdf, 1.4 MB.

Fettavskiljare

Fastigheter med verksamheter där fett hanteras, till exempel restauranger, ska förses med en anordning som säkrar upp att fett inte når VA-nätet. Detta kan till exempel ske genom att en fettavskiljare installeras.
Fettavskiljare

Hushållsliknande avlopp

Härryda vatten och Avfall AB tar enbart emot spillvatten från hushåll, eller spillvatten av motsvarande sammansättning. Spillvatten som avviker från hushållsvatten kan vi vägra att ta emot och verksamhetsutövaren får då installera en egen reningsanläggning för att sänka föroreningshalter innan det kan tas emot till det allmänna VA-nätet. Fastighetsägaren kan åläggas att ta prover på spillvattnet.
Är du osäker kontakta oss.

Leveransskyldighet

Vi garanterar varken tryck eller flöde på dricksvattnet. Detta innebär att verksamheter som är beroende av dricksvatten i till exempel en tillverkningsprocess för kylning starkt rekommenderas installera ett slutet kylsystem för att undvika dyra driftstopp vid till exempel ett leveransavbrott av dricksvatten.

Oljeavskiljare

Fastigheter som har verksamheter där oljor kan läcka ut till det allmänna VA-nätet ska säkra upp så att eventuellt oljespill tas om hand innan det når VA-servisen. Detta kan till exempel ske genom att en oljeavskiljare installeras.
Även parkeringsplatser med 50 platser eller fler ska redovisa en lösning som förhindrar att oljeutsläpp når VA-nätet. Inom vattenskyddsområden gäller detta för parkeringsplatser med 25 platser eller fler.
Vid osäkerhet kontakta oss.

Om oljeavskiljare på Härryda kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Sprinklertank

Vid brand är tillgång till brandvatten en förutsättning för att snabbt kunna begränsa brandens spridning och därmed även kostnader.
Vårt ledningsnät är inte anpassat för sprinkler. Dessutom garanterar vi varken tryck eller flöde.
Av dessa anledningar godkänns inte direktkopplade sprinklersystem i Härryda kommun. Sprinkleranläggningen ska bestå av ett godkänt återströmningsskydd, sprinklertank, en egen tryckstegringsanläggning som matar sprinklerhuvudena. Allt vatten som fylls på i sprinklertanken ska dessutom passera vattenmätaren.

Återströmningsskydd

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns rätt typ av återströmningsskydd på inkommande dricksvattenledning enligt standarden SS-EN 1717. Kontakta VVS-firma för att säkerställa att ni har rätt klass på ert återströmningsskydd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?