Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avfallsregler och föreskrifter

Det finns regler om avfallshantering i Härryda kommun. Dessa regler, föreskrifter, beskriver hur avfallshanteringen ska gå till i kommunen. Tillsammans med avfallsplanen bildar föreskrifterna kommunens renhållningsordning med stöd ur miljöbalken.

Avfallsföreskrifter

I avfallsföreskrifterna går det att läsa om hur avfallshanteringen ska gå till i kommunen och vilka regler som gäller för dig som fastighetsägare. Se några exempel nedan.

  • Fastighetsägare ska ha ett abonnemang för avfall
  • Sophämtningen ska generellt ske varannan vecka för hushåll och varje vecka för företag och flerbostadshus.
  • Glesare sophämtning kan fås om man har insamling av matavfall eller har anmält kompostering av matavfall.
  • Slam ska tömmas minst en gång om året.
  • Dispenser från sophämtning och slamtömning kan sökas om fastigheten står tom.
  • Vägar, gångvägar och soprum ska vara utformade för att uppfylla krav på god framkomlighet och arbetsmiljö.
  • Fastighetsägare ska anordna behållarplats om deras fastighet saknar farbar väg.

Du hittar föreskrifterna samt en populärversion av föreskrifterna längre ner på sidan. 

Överklaga

Avfallsabonnenter kan överklaga hos Miljö- och bygglovsnämnden om de inte är nöjda med kommunens beslut.
Läs mer på Härryda kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.

Avfallsföreskrifter för Härryda kommun

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsägare och verksamheter se vilket ansvar som vilar på dem.

Avfallsföreskrifterna fastställs av kommunfullmäktige och anger hur avfallshanteringen ska gå till i kommunen. Det 15 kapitlet i miljöbalken ligger som grund till föreskrifterna.
Föreskrifterna började gälla den 1 januari 2017. 

Avfallstrappan (EU:s avfallshierarki)

Avfallstrappan - stegen mot en hållbar utveckling

EU har beslutat om en så kallad "avfallshierarki", eller avfallstrappa, som styr hur avfallet ska tas omhand. Även om vi i Sverige är duktiga på att återvinna (99 % av allt avfall återvinns till nya produkter eller som energi) så ökar mängden avfall i takt med att vi fortsätter att konsumera. Eftersom jordens resurser är begränsade måste vi arbeta för att komma högre upp i avfallstrappan genom att återanvända mer och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen.

En illustration som visar avfallstrappan.

Avfallstrappans steg:
Det första och viktigaste steget till att minska mängden avfall är att försöka förebygga eller minimera uppkomsten av avfall från början. Nästa viktiga steg är att återanvända så mycket som möjligt, därefter att återvinna olika material som glas och metall. Genom att energiåtervinna avfall som inte kan återvinnas kan vi få biogas och värme. sista steget är deponi. Ju mindre avfall som måste läggas på deponi, slutförvaras, desto bättre för miljön.
Minska ditt avfall

Dispens och uppehåll

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om fastigheten ska stå tom i minst tre månader. Kärlen hämtas då in. Grundavgiften kvarstår.
Inpassering till återvinningscentralen med körkort eller återvinningskort behålls efter beviljad dispens.

Dispens och tillfälligt uppehåll Länk till annan webbplats.(Härryda kommuns webbplats)

Framkomlighet för sop- och slambil

För att sophämtningen ska fungera så bra som möjligt och sophämtarna ha en bra arbetsmiljö, finns regler för hur framkomligheten för sop- och slambilarna ska vara. Detta regleras i kommunens avfallsföreskrifter och arbetsmiljölagstiftningen.

Ditt ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att platsen där ditt avfall ska hämtas lever upp till ställda krav.

Sopkärlens placering

På tömningsdagen ska sopkärlet stå max en meter från platsen där sopbilen stannar. Handtag och hjul ska vara vända utåt.

Dragväg

Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot avgift.
Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Sophämtning på vintern

Varje vinter får ett antal abonnenter inte sop- eller slamhämtning på grund av dålig halkbekämpning och snöröjning. Som fastighetsägare ska du se till att vägen är framkomlig för sopbilen och längs dragvägen.

Skotta och sanda

Det är ditt ansvar att skotta, sanda, grusa eller salta. Det gäller runt kärlet och hela vägen till där sopbilen stannar. Du behöver även göra öppningar i snövallar så att kärlen kan dras till sopbilen.

Vändmöjlighet

Sopbilen ska ha möjlighet till att vända vilket ofta är svårt med plogvallar. Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil. Det gör att sopbilen kör utanför eventuella spår av personbil. Sanda hela vägens bredd. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.

Slamhämtning

För slambilar är det även viktigt att området vid slamavskiljare/tank ligger lättillgängligt. Flytta undan blomkrukor och annat i vägen.

Arbetsmiljön granskas

Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön för chaufförerna på grund av skador och olyckor vid bland annat backning. Det kommer innebära att fler hämtplatser kan behöva ändras. Berörda fastighetsägare meddelas i så fall.

För detaljerad information se Avfallsföreskrifter Pdf, 1.2 MB.


Göteborgsregionen minskar avfallet

En avfallsplan behandlar kommunens planer för utveckling av avfallshanteringen och anger hur avfall ska hanteras i kommunen. Härryda kommun har en gemensam regional avfallsplan tillsammans med göteborgsregionens övriga kommuner.
I ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030” är det stort fokus på förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål och visioner.
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan Pdf, 2 MB.

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en Renhållningsordning som styr avfallsplaneringen i kommunen. Renhållningsordningen består av:

  • Avfallsplan
  • Föreskrifter om avfallshantering.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Råd och handböcker

Sorteringsblad på 33 språk (A4)

Sorteringsblad på 33 olika språk som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsbladen går att skriva ut (dubbelsidig A4) och är fritt att använda.
Sorteringsblad på 33 olika språk Länk till annan webbplats.

Så källsorterar du - anslag A4

Så källsorterar du enkelt hemma eller på företaget med hjälp vårt anslag i utskriftsvänligt format.
Så sorterar du - anslag A4 Pdf, 69.5 kB.

Välkommen som kund

Information till dig som är ny avfallskund. Foldern skickas ut vid start av nytt abonnemang av Kontaktcenter, som även meddelar din hämtingsdag. Välkommen som kund Pdf, 1.6 MB.

Kärlstorlekar och utformning av soprum

Skyltsystem för avfall EUpicto:
Ett enhetligt skyltsystem för sortering av avfall har etableras i Norden. Samma symboler används på förpackningar, i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare. Materialet är gratis att använda.
Läs mer och hämta material (sverigesorterar.se) Länk till annan webbplats.

Ikoner som används för enklare sortering av avfall.

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?