Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hemsortering från 2025

Två avfallskärl med fyra fack i varje, för att lägga olika sortetrs avfall i. Facken är uppmärkta med symboler.

Från 2025 införs hemsortering i fyrfackskärl som gör det enklare att sortera och återvinna förpackningar, fastighetsnära, det vill säga i anslutning till hemmet.

Nya regler för insamling av avfall

En ny avfallsförordning gäller i hela Sverige som rör kommunal fastighetsnära insamling av avfall. En fastighetsnära insamling betyder att hushållen får källsortering i anslutning till sitt hem.
De nya reglerna gör det enkelt att återvinna - utan att du behöver åka till en återvinningsstation. Under våren 2025 inför vi hemsortering i fyrfackskärl med plats även för tio olika avfallsmaterial.

Erfarenheter från kommuner som har infört hemsortering visar att materialåtervinningen ökat. När vi återvinner sparas stora mängder råvaror och energi. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Hämtning från småhus

Insamling av förpackningar från villahushåll och fritidshus kommer att göras i samband med sophämtningen. Avfallskärl med plats även för förpackningar införs successivt med start våren 2025.
Alla berörda hushåll kommer att få information i god tid innan införandet.

Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar

Från och med den 1 januari 2024 samlas förpackningar in vid flerbostadshus och hämtas av auktoriserade företag.
Det här gäller boende i flerbostadshus, samfälligheter eller fastigheter med gemensamhetsanläggningar som har fler än fem hushåll.
Kärlen för mat och restavfall blir samma som idag och tömning av dessa fortsätter precis som tidigare.
Förpackningar från flerbostadshus och samfälligheter

Framkomlighetsinventering

Den nya sopbilen som kommer att hämta materialen i fyrfackskärlen är något större än vissa av dagens sopbilar. Därför görs nu en undersökning av framkomligheten till alla fastigheter i kommunen.
På platser där det exempelvis saknas vändplats, där vägen är för smal eller där det är svårt att hitta plats för de nya kärlen kan vi behöva hitta andra lösningar för fastighetsnära insamling.

Så fungerar sortering i fyrfackskärl

Som villakund eller fritidshusägare kommer du att få två stycken nya större avfallskärl, som är indelade i fyra fack vardera.
Du kommer att kunna sortera matavfall, restavfall, papper-, plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det kommer också finnas tillgång till en elbox där du kan lägga elavfall som glödlampor och batterier. Totalt blir det tio olika sorters avfall.
Dina gamla kärl hämtar vi tillbaka.

Tömning varannan vecka

Sopbilen kommer varje vecka men hämtar inte alla material samtidigt, utan tömmer ett kärl åt gången. Respektive kärl har därför tömning varannan vecka.

Mått på fyrfackskärl

Två avfallskärl uppställda framför en villa. Kärlen är placerade på en stenlagd yta nära gatan.

Foto: PWS

Fyrfackskärlen är bredare än dina nuvarande avfallskärl. För att få plats med båda kärlen behövs en yta på cirka 1 gånger 2 meter.
Tänk på att kärlen behöver stå på hårdgjort underlag, så att det går att dra fram dem till sopbilen. På tömningsdagen ska handtagen vara vända ut mot vägen.

Ett nytt fyrfackskärl har måttet:

 • Bredd 77 cm
 • Höjd 111 cm
 • Djup 81 cm

Mer information

Vi kommer att informera alla berörda fastighetsgare i god tid om hur det nya ska systemet ska införas och när det ska ske.
Prenumerera på nyheter

Frågor och svar

Måste jag sortera ut förpackningar?

Ja, det är ett krav enligt avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Senast 1 januari 2027 är det även ett krav att förpackningar av papper och kartong, glas, plast och metall ska samlas in fastighetsnära.

Vilka typer av förpackningar omfattas av de nya kraven?

Det som ska samlas in fastighetsnära är förpackningar av kartong eller papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas. Det är alla förpackningar som omfattas av producentansvar och som idag samlas in via återvinningsstationer.

Övriga förpackningar av till exempel av textil, porslin, trä och kork samlas in via kommunens återvinningscentral.
Bråta återvinningscentral

Vilka är fördelarna med hemsortering?

Fastighetsnära insamling ökar servicegraden och gör sorteringen mer tillgänglig för alla. Analyser visar att ca 30 procent av våra hushållssopor idag består av förpackningar som skulle kunna sorteras ut. Drygt ett 70-tal kommuner i Sverige har redan infört fastighetsnära insamling så systemet är väl beprövat och visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det i anslutning till bostaden. Vi slipper lagra en massa förpackningsavfall i hemmet och även transporten till återvinningsstationerna.

Vi har hämtning av förpackningar vi TMR idag, kan vi fortsätta med det?

Nej tyvärr har TMR som står för denna tjänst valt att avveckla tjänsten. Hämtning från TMR upphör 1 januari 2024 i samband med att ansvaret av förpackningarna övergår till kommunen. Vi hänvisar till återvinningsstationerna tills ni får fastighetsnära insamling.

Vad händer med återvinningsstationerna?

Återvinningsstationerna som idag drivs av Förpackning och tidningsinsamlingen (FTI) övergår i kommunal drift från och med 1 januari 2024 och Härryda Vatten och Avfalls intention är att driften för återvinningsstationerna att kommer fortsätta som vanligt efter årsskifte. På återvinningsstationerna kommer du kunna fortsätta lämna skrymmande förpackningar som inte får plats i dina kärl.
Åervinningsstationer

Villa och småhusägare

Vad innebär systemet för villaägare, en- och tvåfamiljshus?

För villaägare och boende i en- och tvåfamiljshus införs 4-facksystem under 2025. Det innebär att du kommer kunna sortera förpackningar av papper/kartong, glas, plast och metall tillsammans med ditt mat- och restavfall i samma kärl vid din bostad. Hushållen kommer även kunna samla in tidningar samt batterier och glödlampor via de nya avfallskärlen. Införandet kommer att för huvuddelen av hushållen ske under våren 2025. Systemet ska vara fullt utbyggt senast 1 januari 2027.

Hur stora är 4-fackskärlen?

De nya kärlen rymmer 370 liter och är större än befintliga avfallskärl för mat- och restavfall. Det är därför viktigt att du som villa/husägare förbereder plats för de nya avfallskärlen. Kärlen kräver en hårdgjord yta om cirka 1 x 2 meter. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, betong, plattor eller liknande. Löst grus, singel och gräs räknas ej som hårdgjort underlag.

Hur ser kärlindelningen ut och hur ofta töms kärlen?

Det är inte helt klart ännu vilka fraktioner som töms vilken vecka, men kärlen kommer tömmas varannan vecka, och har indelning enligt nedan:

 • Kärl 1 :
  Matavfall, 118 liter. Pappersförpackningar 177 liter.
  Färgat glas 30 liter.
  Tidningar 45 liter.
 • Kärl 2:
  Plastförpackningar 155 liter.
  Restavfall 155 liter. Ofärgat glas 30 liter. Metallförpackningar 30 liter.

Det tillkommer också en elektronikbox för glödlampor och batterier. Den förvaras inomhus och hängs på kärlet när den behöver tömmas.

Jag komposterar mitt matavfall, behöver jag ändå två 4-fackskärl?

Ja, du kommer fortfarande få ut två fyrfackskärl även om du komposterar ditt matavfall, i och med att ytterligare 3 avfallsfraktioner ska sorteras i samma kärl. Vid hemkompostering i varmkompost lämnar du helt enkelt facket för matavfall tomt. Tänk på att du måste anmäla din hemkompost till kommunens enhet för miljö och hälsa.

Kan jag dela 4-fackskärl med grannen?

Ja, är ni grannar med närliggande fastigheter som genererar lite avfall kommer ni kunna ansöka om att dela på ett fyrfackspar.

Finns det mindre kärl och måste jag verkligen ha två 4 fackskärl?

Nej det finns enbart en storlek på 4 fackskärlen vilka är 370 liter och du behöver ha två kärl för att täcka insamlingen av alla avfallstyper.

Måste fritidsboende också införa 4-fackssystem?

Ja även fritidsboenden kommer få det nya systemet och ska sortera ut sina förpackningar.

Kommer det nya systemet innebära ökade kostnader?

Det nya systemet kommer innebära förändrad taxa för alla. Den största skillnaden är att vikttaxan försvinner i och med att det inte är möjligt att fortsätta med vikttaxa vid övergången till de nya fyrfackskärlen.
Enligt den nya lagen ska producenterna stå för alla kostnader som berör förpackningsinsamlingen, dock innebär det nya systemet ändå förändrade kostnader även för Härryda Vatten och Avfall i och med införandet av ett helt nytt system som också likt idag hanterar det kommunala avfallet restavfall, matavfall och returpapper.

Flerbostadshus och samfälligheter

Vad gäller för parhus, radhus och samfälligheter utan gemensam avfallshantering?

Enskilda bostadslägenheter i radhus, parhus, kedjehus och samfälligheter med egna avfallsabonnemang betraktas som enbostadshus och kommer få 4-fackskärl under 2025. De nya kärlen kommer tömmas av Renova AB precis som tidigare för rest- och matavfall. I och med att kärlen är större behöver varje enskild fastighetsägare dock förbereda sig genom att bereda plats för de nya kärlen som kräver en hårdgjord yta om cirka 1 x 2 meter.

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter som idag har separat utsortering av förpackningar kan fortsätta med det men behöver se över sitt befintliga avtal då förpackningsavfallet från och med 1 januari 2024 endast får hämtas av godkända utförare. Auktoriserade leverantörer

Har er bostadsrättsförening eller samfällighet idag endast gemensam avfallshantering för rest- och matavfall behöver ni komplettera denna med utrymme för insamling av förpackningsavfall. Från och med 1 januari 2027 är det obligatoriskt med insamling fastighetsnära. Det är samfällighetens ansvar att se till att kraven i den nya lagstiftningen uppfylls.
Läs mer och hitta godkända utförare här:
Förpackningar från flerbostadshus och samfälligheter

Vad gäller för fastighetsägare, BRF och samfälligheter med gemensam avfallshantering?

Ägare av flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallshantering omfattas också av de nya lagkraven och ska senast 1 januari 2027 kunna erbjuda sina hyresgäster/boende möjlighet att lämna förpackningar till återvinning fastighetsnära. För flerfamiljshus med fler än 5 hushåll erbjuder kommunen hämtning av förpackningar via ett antal auktoriserade entreprenörer.
Förpackningar från flerfamiljshus och samfälligheter

Flerfamiljshus med färre än fem hushåll erbjuds fastighetsnära insamling likt villahushållen med fyrfackskärl.

Det är fastighetsägares ansvar att se till att kraven uppfylls, men fastighetsägaren avgör själv hur utsorteringskravet ska genomföras om det saknas möjligheter för sortering idag. Kommunen kan inte ställa krav på hur fastighetsägare väljer att uppfylla kraven - via gemensamt avfallsutrymme i fastigheten, kärlgårdar, underjordsbehållare eller nytt miljöhus. Vid nybyggnation finns dock byggregler och bygglovskrav att förhålla sig till. För specifika frågor om bygglov kontakta kommunens bygglovsenhet.
Bygga nytt, ändra eller riva - Härryda kommun (harryda.se) Länk till annan webbplats.

Hur beräknar jag som fastighetsägare hur många kärl som behövs?

Kontakta valfri entreprenör bland de som är auktoriserade av kommunen så hjälper dem till med dimensioneringen i samband med ny tjänst.

Önskar man räkna själv så finns det hjälp att få via Avfall Sverige.
Avfall Sveriges handbok för dimensionering av avfallsutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan fastighetsägaren hänvisa till återvinningsstationerna i stället?

Fastighetsägare kan idag hänvisa boende till återvinningsstationer, men senast 2027 ska förpackningar kunna samlas in fastighetsnära och då kan du som fastighetsägare inte längre hänvisa dina hyresgäster till en återvinningsstation.

Vilket är fastighetsägarens ansvar för sortering och information?

Fastighetsägaren har ett strikt ansvar att se till att avfall sorteras rätt och i att informera de boende om hur sortering ska gå till. Det kan handla om tydlig uppmärkning av avfallsutrymmen och att delge information till de boende om avfallssortering.

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige har samlat mycket bra information som riktar sig till fastighetsägare och flerbostadshus via sidan sverigesorterar.se
Förändringar kring matavfall och förpackningsavfall - Sverige sorterar (Avfall Sverige) Länk till annan webbplats.

Även fastighetsägarnas webbplats har bra information om vad som gäller för er fastighetsägare.
Avfall Sverige informerar om förpackningsinsamling - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se) Länk till annan webbplats.

Härryda Vatten och Avfall

031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?