Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Kvalitet och provtagning

En kvinna och en man kontrollerar mätutrustning i ett vattenverk.

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och det ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Systematisk kontroll

Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet är mycket god i Härryda kommun. Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken. Vattenprover tas regelbundet efter ett fastställt provtagningsprogram och skickas till ackrediterat laboratorium för analys. Läs mer om kontrollerna längre ner på sidan.

Hårt eller mjukt vatten?

En korg med tvätt i.

Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och mäts i enheten ºdH. Hårdheten påverkar till exempel dosering av tvättmedel och diskmedel. I Härryda kommun har vi mjukt till mycket mjukt vatten. Därför behövs en mindre mängd tvättmedel. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du doserar rätt.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader som skrivs °dH.
Mjukt vatten 0-7 °dh, medelhårt vatten 7-10 °dh och hårt vatten 10-15 °dh.

Vattnets hårdhet i Härryda kommun

Skriv tabellbeskrivning här

Vattenverk

Mjukt/hårt

Försörjer

Finnsjöns vattenverk

dH 3 = mjukt

Mölnlycke, Landvetter, Härryda

Rävlanda vattenverk

dH 4
= mjukt

Rävlanda och Hindås

Hällingsjö vattenverk

dH 1,5

= mycket mjukt

Hällingsjö

PFAS

PFAS är så kallade högfluorerade ämnen som kan skada såväl vår hälsa som miljön. Vi tar årligen prov för analys av 11 PFAS-föreningar, både i våra råvatten och på utgående vatten från våra vattenverk. Analyserna visar att vårt vatten innehåller halter under de riktvärden som Livsmedelsverket har satt upp.
PFAS i vårt dricksvatten

pH

pH är ett mått på vattnets surhetsgrad. Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvattens pH-värde är 6,5-9,5. Dricksvattnets pH-värde är cirka 8 i kommunens tätorter.

Fluor

Fluoridhalten är genomgående låg eller mycket låg och vattnet ger därför endast ett begränsat kariesskydd.

Provtagning och kvalitetssäkring

Vi arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt.
Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund. Vi arbetar kontinuerligt för att minska risker i och kring vår verksamhet. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.
Vattenskyddsområden

Livsmedelsverkets krav och föreskrifter

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.

Reningsprocesser och dricksvattenanalyser

Vårt dricksvatten kommer från ytvatten eller grundvatten, alltså från sjöar och åar eller från vatten som finns i marken. I vattenverken används olika beredningsmetoder för att rena vattnet från växter, partiklar och ämnen vi inte vill ha i vårt dricksvatten. Grundvatten är ofta naturligt renare än ytvatten och behöver därför inte lika mycket rening på vattenverket. I sammanställningarna nedan för respektive vattenverk beskrivs den reningsmetod som används.

Analysresultat

Här finns sammanställningar av resultat för de kemiska analyserna vid våra vattenverk.

Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se.

Vattenkvalitet i egen brunn

Du som tar dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för kvalitet och provtagning. Information om det finns på Härryda kommuns webbplats.
Provtagning eget vatten Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?